Poistenie

ŽIVOTNÉ POISTENIE

Kapitálový  alebo investičný poistný produkt na zabezpečenie zachovania, udržania  kvality života človeka v prípade ťažkých zdravotných problémov ( civilizačných chorôb, úrazov s trvalými následkami...), resp. zabezpečenie rodiny a pozostalých dostatkom financií v prípade náhlej udalosti.

 • Životné poistenie pre zdravie a dôchodok s poistením civilizačných chorôb
 • Kapitálové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie
  - pre dospelých i pre deti
  - zabezpečenie aj s poistením civilizačných chorôb
  - samostatné investovanie
  - široký výber investičných stratégií a investičných fondov
 • Poistenie detí a štúdia, Lienka, Farbička
 • EURO poistenie pre fyzické osoby so zdravotným handicapom bez zisťovania zdravotného stavu
 • Rizikové poistenie na krytie investičných zámerov, pracovných aktivít...
 • Kompletné úrazové poistenie ( trvalé následky úrazov s progresívnym plnením, oslobodenie  od platenia v prípade  trvalej invalidity...)
 • Denné odškodné v prípade krátkodobej i dlhodobej práceneschopnosti,
 • Súkromná nemocenská dávka alebo denné odškodné pri hospitalizácii, pobyte v nemocnici
 • Poistenie malých úrazov

späť (na začiatok stránky)

NEŽIVOTNÉ POISTENIE

Zabezpečenie návratnosti finančných prostriedkov v prípade, ak  živelné udalosti, odcudzenie veci, vandalizmus alebo iné vplyvy  a udalosti spôsobia stratu celého majetku alebo jej časti , ktorý človek celý život zhromažďuje na uspokojenie  svojich potrieb

 • Poistenie rodinného domu a bytu, komplexné poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie domácnosti, zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti
 • Poistenie bytového domu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania
 • Poistenie privátnej zodpovednosti pri súkromných aktivitách a športových aktivitách, škody spôsobené rizikovým povolaním
 • Cestovné poistenie, poistenie žiakov a študentov, poistenie batožiny
 • Poistenie rekreačných stavieb
 • Poistenie právnej ochrany
 • Individuálne zdravotné poistenie

späť (na začiatok stránky)

HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL - KASKO

Zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov v súvislosti s poškodením, odcudzením alebo zničením  Vášho osobného ( nákladného) automobilu, resp. výrobného prostriedku ( flotily automobilov), poľnohospodárskych strojov, špeciálnej techniky. Poistenie automobilu v prípade straty jeho hodnoty.

 • Kasko- havarijné poistenie motorových vozidiel
 • Poistenie úrazu – auto, sedadlový systém poistenia osôb
 • Poistenie finančnej straty- SuperGap, Total Kasko
 • Poistenie čelných skiel

späť (na začiatok stránky)

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE (PZP)

Zabezpečenie úhrady vzniknutých nákladov pri škodách spôsobených iným účastníkom cestnej premávky, resp. na cudzom majetku mojím motorovým vozidlom.

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Na základe výkonu motora
 • Na základe objemu motora
 • Podľa iných parametrov
 • Flotilové poistenie áut

späť (na začiatok stránky)

INDIVIDUÁLNE POISTENIE MAJETKU
A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PODNIKATEĽOV

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku podnikateľov, subjektov samospráv i štátnej správy, zamestnancov  privátnych firiem  i verejnej, resp. štátnej správy.

 • Poistenie nehnuteľného majetku
 • Poistenie zariadenia a zásob
 • Poistenie strojov a strojných zariadení
 • Poistenie elektronických zariadení
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie prepravy
 • Stavebné poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené pri vykonávaní sprostredkovania poistenia

späť (na začiatok stránky)